Όροι & Προϋποθέσεις

Η εταιρεία “ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (στο εξής «Εταιρεία») προσφέρει τις
υπηρεσίες του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα, site) www.rafia.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος»)
και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rafiastores.com (στο εξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»)
μετους παρακάτω Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής
“χρήστης” ή “πελάτης” ή απλώς «εσείς») καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε
χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συναινεί στην εφαρμογή τους.
Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτού
συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι
αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία,
ισχύοντες, ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης
χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους.
Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των
υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε μεταγενέστερο της
τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων
Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.
1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1.1 Ο δικτυακός τόπος www.rafia.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.rafiastores.com
δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τους συνεργάτες της,
και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί
Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς
συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
1.2 Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον
πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων,
κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού
Τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις
ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεταιη
επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με
οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού
Καταστήματος, καθώς και η αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη
χρήση του λογισμικού τους.
1.3 Το σήμα «rafia.gr» και όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο και
στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων
και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου
τρίτων χωρών και βάσει διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών
σημάτων χωρίς έγγραφη άδεια των δικαιούχων απαγορεύεται απολύτως.
2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ
2.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται προς ενημέρωση. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθείτε σε αυτόν χωρίς χρέωση και χωρίς
εγγραφή.
2.2 Για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα απαιτείται η
εγγραφή σας ως πελάτη, μέσω της φόρμας εγγραφής. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να
δηλώσετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση και στοιχεία τιμολόγησης (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο).
2.3 Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό
Κατάστημα και συναλλάσσονται με αυτό θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία.
Η εγγραφή σας αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.
3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
3.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής παραλαμβάνετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας με τα στοιχεία που έχετε
δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο ενεργοποιείτε
το λογαριασμό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές στο Ηλεκτρονικό
Κατάστημα.
3.2 Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και
συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Οφείλετε να φροντίζετε την
διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα.
Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε
γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους
διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία
προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα
ρήτρα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται
παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους.
3.3 Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να
απευθύνεται στη διεύθυνση info@rafia.gr .
4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
4.1 Η Εταιρεία τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών –
πελατών της σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση αυτού του Αρχείου στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα των χρηστών που καταχωρούνται στο
Αρχείο της Εταιρείας είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που έχουν δηλωθεί από τον πελάτη κατά
την εγγραφή του και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των
υπηρεσιών της Εταιρείας (αποστολή προϊόντων, τιμολόγηση κλπ.).
4.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή
(server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή σε εσάς πρόσβασης στις σελίδες και
υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Για το σκοπό της
αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή εκτός Ε.Ε. Η συναίνεσή σας στους
παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα
ανωτέρω επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων σας.
4.3 Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε, ενημερώσετε τα δεδομένα
που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας, οποτεδήποτε,
απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@rafia.gr. Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για
οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.
4.4 Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης
αλληλογραφίας (spam). Εάν επιθυμείτε να σας αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα
(newsletters) σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρείας μπορείτε να το δηλώσετε εισάγοντας την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση στη σχετική θέση.
5. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
5.1 Η αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.rafiastores.com προϋποθέτει ότι
ο χρήστης έχει εγγραφεί μέσω της φόρμας εγγραφής πελάτη και διαθέτει λογαριασμό πελάτη.
5.2 Τιμές – Κόστος Αποστολής
Οι τιμές ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε
κάθε περίπτωση ισχύουσα θεωρείται η τιμή που αναφέρεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν ή όχι ΦΠΑ ανάλογα με την σχετική
ένδειξη δίπλα σε κάθε προϊόν.
Τα προϊόντα που παραγγέλλει ο πελάτης μπορούν είτε να αποσταλούν σε όλη την ελληνική
επικράτεια, είτε να παραληφθούν από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας:
α. Για αποστολή εντός των Νομών Αττικής και Αργολίδας, η αποστολή στο χώρο του πελάτη
γίνεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών ή με οχήματα της Εταιρείας, ανάλογα με το βάρος και τον
όγκο των προϊόντων. Η μεταφορά γίνεται με έξοδα της Εταιρείας και καμία επιπλέον χρέωση
δεν επιβαρύνει τον πελάτη.
β. Για αποστολή στην υπόλοιπη Ελλάδα, η Εταιρεία μεταφέρει δωρεάν τα εμπορεύματα σε
πρακτορείο διανομής, και ο πελάτης αναλαμβάνει να εξοφλήσει το πρακτορείο. Η Εταιρεία δεν
είναι υπεύθυνη και δεν μπορεί να γνωρίζει το κόστος μεταφοράς από κάθε πρακτορείο. Θα
πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα να ενημερωθείτε για το πιθανό και το ακριβές κόστος της
μεταφοράς.
γ. Η παραλαβή από το κατάστημα δεν συνεπάγεται καμία επιπλέον χρέωση για τον Πελάτη. Οι
υπεύθυνοι του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα επικοινωνήσουν μαζί σας για το πότε η
παραγγελία σας είναι έτοιμη.
5.3 Ακύρωση παραγγελίας
Για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο
info@rafia.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 27510 67198 και να μιλήσετε με κάποιον
αντιπρόσωπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη
στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό
αυτό σημείο η ακύρωση της παραγγελίας σας είναι δυνατή υπό τους όρους του άρθρου 5.5 των
παρόντων Όρων.
5.4 Τρόποι Πληρωμής
Η πληρωμή για τις αγορές μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μπορεί να γίνει με τους εξής
τρόπους:
α. με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος
β. με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ALPHA BANK: GR3601405410541002002016325
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR6001725000005500071325238
EUROBANK: GR5202602610000260200278350
Δικαιούχος: ΔHM. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.
5.5 Δικαίωμα υπαναχώρησης
Η πώληση προϊόντων της Εταιρείας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποτελεί σύμβαση
εμπορίας αγαθών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Ο πελάτης έχει
δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μέσα σε χρονικό διάστημα
14 ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης
ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης στη διεύθυνση
info@rafia.gr .
6. COOKIES
Ο Δικτυακός Τόπος και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την
αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι
δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή
διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies
δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’
οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας,
αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά
τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν
επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
7.1 Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (“links”) προς άλλους δικτυακούς
τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία
για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο
χρήστης που τους ακολουθεί.Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι
αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι
αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να
προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το
περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος οποιαδήποτε στιγμή.
7.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία σε
καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις
υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.
8. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
8.1 Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παρέχεται
«όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο,
σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.
8.2 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές
και τα περιεχόμενά του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα παρέχονται
χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος
και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
8.3 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι εργαζόμενοί της ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν
δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση
του Δικτυακού Τόπου ή/και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
9.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η
Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από
την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και περιεχομένων του,
στην χρήση των οποίων ο πελάτης προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και
ευθύνη.
9.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο και στο
Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή
ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου και οι όροι συναλλαγής με το
Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και
συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές
διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως
ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η
ισχύς των λοιπών όρων.
Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις
υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.
Copyright© 2011 Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου Δικηγόρος